متن از گلستان سعدی راوی : سید عبدالجواد موسوی

comment