تنها اسپری آتشزنه دنیا که فقط چوب و زغال روشن میکند و بر روی هیچ سطح دیگری عمل نمی کند‌. این اسپری در هیچ دمایی منفجر نمی شود و کاملا امن و بی خطر است. پس از پاشیدن بر روی چوب و زغال و کبریت زدن روشن شده و در عرض دو دقیقه آنرا سرخ و آماده مصرف می کند.

comment