نواختن آهنگ "ای ایران" توسط یک آمریکایی در متروی آمریکا

comment