غذا دادن به مادر بزرگ توسط نوه 8 ساله پس از ترخیص از بیمارستان

ناشناس توسط ناشناس 7 ماه پیش

مادر بزرگ از بیمارستان ترخیص شده بود و نوه هشت ساله اش شایان او را نوازش می کند و به او غذا می دهد.

comment