نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع بررسی چالش های هیدروپلتیک.

comment