کلام حضرت حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

همیشه پیشرو توسط همیشه پیشرو 9 ماه پیش

کلام حضرت حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment