نحوه تست مشخص کردن pin hole

توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

نحوه آزمون pin holeو یا holiday detection test . این یک آزمون مهم برای سازه های مدفون و یا مغروق محسوب می شود .

comment