متن کامل شعر خوانده شده: خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی/ اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی/ دریای عفو جوشد از اشگ دردمندی/ اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی/ اینجا گناه بخشند کوهی به کاه بخشند/ بیچاره من که با خود ناورده پّر کاهی/ ای وای اگر برای افشای هر گناهم/ گردند روز محشر هر عضو من گواهی/ هر چند روسیاهم با آنهمه گناهم/ مشتاق یک نگاهم مولای من نگاهی/ یارب چگونه سوزد آن کو در آستانت/ رخسار خویش سوده بر خاک گاه گاهی/ بار گناه سنگین ره منتهی به بن بست/ در پیش رو ندارم جز باب تو به راهی/ از من گنه بود زشت از تواست عفو، زیبا/ ای عفو از تو زیبا العفو یا الهی/ تن خسته پا شکسته درها تمام بسته/ جز باب رحمت تو نبود مرا پناهی/ عمری گناه کردم دل را سیاه کردم/ من اشتباه کردم یارب چه اشتباهی/ آلودگی دل را با اشگ تو به شویم/ تا در دلم نماند آثاری از گناهی/ با کثرت گناهم مپسند روسیاهم/ کاورده ام علی را در عین روسیاهی/ مهر علی است (میثم) مهر نجات عالم/ بی حب او نباشد طاعات جز تباهی

comment