آموزش سیستم ادواری و دائمی در حسابداری برای حسابداری شرکت های بازرگانی 2 نوع روش وجود دارد که اصطلاحا به روشهای ادواری و دائمی معروف هستند در این کلیپ به ارائه تفاوت آنها اشاره می شود .

comment