دیزاین دفتر کار و مبلمان اداری بنکو | 26100782

محیط اطراف دفتر کارتان می‌تواند تاثیر به‌سزایی بر روی شما و دیگر افرادی که در آن کار می‌کنند، داشته باشد. نمی توانید همراه با سروصدا و نور بد، یک جلسه‌ی سازنده داشته باشید. دفتر کار باید به نحوی دیزاین شود که حداقل بیشتر قسمت‌های آن، نور کافی و طبیعی دریافت کنند. اگر نور طبیعی به میزان کافی وجود نداشته باشد، باید نور مصنوعی با روشنایی مناسب در دسترس باشد. همچنین کاغذها و فایل ها باید مرتب و منظم باشند.

comment