آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - حسابداری سنوات سنوات خدمت یا پایه سنوات ، یکی از مزایای کارگران به شمار می رود که در این کلیپ نسبت به نحوه محاسبه و ثبت حسابداری آن به تفضیل ، توضیح داده شده است .

comment