ارسال دومین کاروان کمکهای مرکز نیکوکاری اصناف البرز شامل 120 تن کالا به ارزش 7 میلیارد ریال در قالب 25 دستگاه تریلر و کامیونت به هموطنان سیل زده خوزستان

comment