انگیزه مهمترین عامل هست برای پیشرفت. برای پیشرفت و موفقیت بیش و پیش از پول و موقعیت، باید انگیزه داشت و تصمیم قاطع گرفت، به شدت توصیه میشه که ببینید ((( بارها و بارها )))

comment