روحانی:دولت جدید آمریکا مهارت خاصی در جیب بری دارد

فریبا توسط فریبا 2 سال پیش

روحانی دولت جدید آمریکا مهارت خاصی در جیب بری دارد و در این زمینه موفق هم بوده در برابر کشورهایی مثل عربستان...

comment