مبلمان اداری سیستمی مدولار در مقایسه با میزهای انفرادی حجیم باعث استفاده ی بهینه از فضا می شوند. شما می توانید بدون صرف کردن هزینه ی بیشتر و اجبار برای نقل مکان به یک جای بزرگ تر، در فضایی کوچک تر، افراد بیشتری را جا دهید. این چیدمان های مؤثرتر، همچنین به شما اجازه می دهند که از یک سطح کار، یک پریز برق و یک سوکت شبکه برای بیشتر از یک میز کار استفاده کنید و به این صورت کل تعداد اجزایی را که لازم است خریداری کنیم، کاهش پیدا می کند.

comment