پرنده ها را چه کسی از هم میشناسدشان؟!

توسط alibz1993 6 ماه پیش

و من باید از تو می شنیدم چیزی را که هرگز به دیگری نگفته بودم! می دانی ؟دنیا گاهی بی هوا ساعتش را نگاه میکند و دهان ِ آدم ها را میگیرد. و من همیشه میترسیدم که اینهمه دلتنگی را چگونه تنهایی به گور ببرم؟ و خیال کن رفته باشم بی آنکه بدانم ساعت چند است بی هوا... میترسم، از اینهمه دلتنگی بر دل در گور و خیال کن رفته باشم و تو یک آن یادت بیفتد هنوز نبوسیده ای شانه هایِ مرا... کدام پرنده بود؟ کدام پرنده بودی؟ کدام پرنده بودم؟؟ پرنده ها را چه کسی از هم میشناسدشان؟! وقتی بر شانه هاشان بوسه ای ندارند؟ به قلم معصومه صابر دکلمه علی باقرزاده اینستگرام @alibz1993

comment