ما هر روزه شاهد آنیم که یک محتوا به عنوان مثال ویدیو، به سرعت در حال پخش شدن است. گاه عباراتی همانند پخش ویروسی یا بازاریابی ویروسی نیز به گوشمان می‌خورد. اما دقیقا یک محتوا، محصول و یا تبلیغ ویروسی چگونه بسرعت فراگیر می‌شود. اطلاعات بیشتر در سایت هرآنچه : HarAnChe.com

comment