این تکنیک به عنوان تمیز کاری با استفاده با ابزار مکانیکی محسوب می شود . یکی از ویژگی های مهم این روش داشتن زبری roughness در مقایسه با سایر روشهای mechanical cleaning می باشد . سطوح تمیز کاری شده با استفاده از بریستل بلاستر به سطوح تمیز شده به روش بلاستینگ با ساینده نزدیک می باشد . این روش برای ترمیم سطوح رنگ شده و رنگ آمیزی درزهای جوش مناسب می باشد و عملکرد آن بهتر از سایر روشهای تمیزکاری مکانیکی است .

comment