دستگاه استرچ پالت تمام اتوماتیك مشخصات : دستگاه اتوماتیك استرچ پالت بایددرسطحی مسطح وكاملا" صاف نصب گردد.پالت توسط لیفتراك حمل و روی سینی دستگاه به طور كاملا"اهسته گذاشته می شود.تپراتور دستگاه، فیلم استرچ را با دست به یكی از پایه های پالت گره زده و استارت استرچ پالت درحالت اتوماتیك را می فشارد..... کانال تلگرام http://t.me/dorna_machin www.dornamachine.com 09109930289 خانم قلی زاده

comment