ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

سم علف کش نومینی گسترده تر از هر علف کشی علف های هرز برنج را کنترل می‌کند بطوری که علف های هرز گرامینه مانند سوروف ، جگن ها مانند اویار سلام بذری و پهن برگ ها را کنترل می کند. نومینی مختل کننده استولاکتیت سینتاز در گیاهان محسوب می شود.جهت سفارش تماس بگیرید.09059148215-09059148214

comment