خودآموز حسابداری-آموزش حسابداری ثبت سند مالیات عملکرد معوق گاها لازم است مالیات معوق را ثبت سند حسابداری نمود.در این کلیپ خودآموز حسابداری به آن پرداخته میشود.

comment