آموزش حسابداری - غرامت بیمه بیکاری پرسنلی که بخاطر بیکاری از سازمان تامین اجتماعی غرامت دریافت می کند و در این کلیپ به شرایط و نحوه تعیین غرامت بیکاری پرداخته می شود .

comment