آموزش خام کردن نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم چنانچه لازم باشد ، حسابدار تمامی اطلاعات نرم افزار سپیدار سیستم را خام نماید و مجددا از پایه ثبت به راه اندازی و ورود اطلاعات اقدام نماید لازم است این فیلم را ببینید .

comment