باورکردنی نبود !!اما در جلسه دوم آموزش حسابداری شاغل شدند در این فیلم شاهد موفقیت و اشتغال یکی دیگر از کارآموزان مجموعه حسابداران برتر خواهید بود

comment