رهبر معنوی، حاج فردوسی (دامت توفیقاته العالیة) مخالفان منهاج فردوسیان را نابود کردند!

محصول فکر توسط محصول فکر 3 ماه پیش

رهبر معنوی، حاج فردوسی (دامت توفیقاته العالیة) مخالفان منهاج فردوسیان را نابود کردند!

comment