اجرای کامل کیا رکنی در عصر جدید

طرفداران عصر جدید توسط طرفداران عصر جدید 6 ماه پیش

کیا رکنی با استعداد در اجرای "بیت باکس-حنجره نوازی" 2 اجرای فوق العاده داشت. او در مرحله دوم با رآی بینندگان به اجرای مقابلش، حذف شد.

comment