آموزش حسابداری عملی-اول حسابرس بودم حالاحسابدار هم شدم تماشای این مصاحبه بی نظیر به افرادی که به دنبال اشتغال یا ارتقا در حسابداری هستند توصیه می شود.

comment