کد1631 600 مترباغ محوطه سازی شده/70 مترویلای تکخواب نما سنگ/درختان مثمر میوه و درختان سر به فلک کشیده چنار/آب برق مصرفی/گاز سر ملک/سند تکبرگ مشاور سینا بختیاری: 09191354837

comment