مستندمعرفی طولانی ترین روستای ایران(روستای کران)

روستایی زیباوتاریخی وطبیعی که دراستان چهارمحال وبختیاری قراردارداین روستازیبایی های خیلی جالب ودرشهرستان فارسان واقع شده است

comment