زیان های گوشی همراه

ATK2002 توسط ATK2002 2 سال پیش

هرگز گوشی هاتون رو زیر بالشتون یا نزدیک سرتون نگذارید.

comment