آموزش حسابداری از پایه - استهلاک دارایی های ثابت دارایی های ثابت به عنوان هزینه های قابل قبول هر ساله مستهلک می شوند . در این فیلم استهلاک سال پایانی دارایی توضیح داده می شود .

comment