مخالفان منهاج فردوسیان، حرام‌زاده یا حرام‌لقمه؛ توهین یا واقعیت؟!

اصول کار توسط اصول کار 9 ماه پیش

مخالفان منهاج فردوسیان، حرام‌زاده یا حرام‌لقمه؛ توهین یا واقعیت؟!

comment