پوششهای نسل جدید . فوق آبگریز

توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

این پوششها از جنس شیشه بوده و سطح بتن را به شدت آب گریز می کنند

comment