نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع نشست انتقال آب از مسیر تاجیکستان.

comment