رنگ سبز در مبلمان اداری-مبلمان اداری بنکو-26100782

استفاده از رنگ طبیعت، هوای تازه و گیاهان سبز در مبلمان اداری ، حس رشد و تجدید حیات را به ذهن تداعی می کند و با تفکر وسیع تر و خلاقیت مرتبط می باشد. در محیط اداری ای که ابتکار و خلاقیت، کلید کار است، استفاده از رنگ سبز در مبلمان اداری می تواند بدعت در کار و حرکت به سوی جلو را در شرکت حمایت کند. سایه های کمرنگ تر سبز همچنین می تواند همان تأثیر آرام بخشی رنگ آبی را داشته باشد و باعث کاهش نگرانی و اضطراب شده و تعادل بیشتری به محیط بدهد. رنگ سبز علاوه بر این موارد، برای چشمان خسته آرامش بخش است

comment