آموزش سند حسابداری تقسیم سود آموزش حسابداران برتر کلیپ ۹۸۸ هنگام تقسیم سود و ثبت سند حسابداری آن می بایستی ابتدا کسورات قانونی را از سود و زیان کنار گذاشت که در این فیلم به آن پرداخته می شود .

comment