در برج خنک کننده یا cooling tower به علت فرایند خنک کننده تبخیری، از دست دادن آب به محیط زیست وجود دارد. که این عمل توسط یکی از قطعات داخلی برج خنک کننده به نام قطره گیر یه Drift Eliminator انجام می شود که در بالای برج خنک کننده نصب می شوند. قطره های آب، مواد شیمیایی و مواد معدنی را حمل می کنند و بنابراین محیط اطراف را تحت تاثیر قرار می دهند. در تمامی برج های خنک کننده، از قطره گیرهایی استفاده می شود تا میزان تلفات آب و انتشار آنها را کاهش دهد.

comment