این پوشش در منطقه ویلایی باغ شهر صفادشت کرج به ابعاد 12 متر در 18 متر بصورت متحرک تلسکوپی توسط پاسارگاد پوشش ایرانیان (pei) طراحی تولید ساخت و اجراء گردیده و تعداد سیگمنت های (پنل) متحرک پوشاننده سقف با توجه به طول فضای تحت پوشش محوطه استخر6 سیگمنت متحرک و یک سیگمنت ثابت میباشد و بصورت تلسکوپی داخل هم زیر سیگمنت ثابت جمع میگردد.

comment