آموزش مفاهیم اولیه حسابداری- تفاوت حساب پرداختنی و اسناد پرداختنی در این کلیپ به تعریف حساب پرداختنی و اسناد پرداختنی و تفاوت آن پرداخته شده است .

comment