آموزش حسابداری - اصلاح فاکتور در نرم افزار سپیدار اصلاحات یکی از امور اساسی حسابداری است که چنانچه کاربر و نرم افزار سپیدار مشغول به کار باشد می تواند از این فیلم برای نحوه اصلاح فاکتور در نرم افزار سپیدار استفاده کند .

comment