شاید در نگاه اول رقابت آنچنانی میان سینما و اقتصاد وجود نداشته باشد اما با ورود تکنولوژی به عرصه فرهنگ و هنر و شکل گیری مقوله «صنعت فرهنک»بحث ارتباط اقتصاد و سینما از دو منظر مثبت و منفی از طریق حوزه های جامعه شناختی ،فلسفه و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

comment