حاج فردوسی (دامت توفیقاته العالیة) مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان را نابود کردند!

کارخانه تکامل توسط کارخانه تکامل 3 ماه پیش

حاج فردوسی (دامت توفیقاته العالیة) مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان را نابود کردند!

comment