قارچ کش سیستمیک و تماسی سنتاور یک قارچ کش بسیار قوی برای کنترل موثر و عالی بیماریهای گندم زمستانه، جوی زمستانه و بهاره، جوی دوسر زمستانه و بهاره، چاودار، دانه های روغنی زمستانه، باقلای بهاره و زمستانه و چغندرقند به کار برده می شود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment