لطفا فقط مدیران ببینند. قبل از اینکه گکرا خود را شروع کنید چه کار باید انجام دهید، یک نکته مدیریتی عالی و خوب فربد طهرانی مربی و مشاور اصول و فنون مذاکره www.besazeem.com

comment