بستن حساب موجودی کالا در حسابداری موجودی کالا یکی از حسابهای است که هم در صورت سود و زیان و هم در ترازنامه نقش اساسی دارد در این کلیپ به نحوه استفاده و بستن آن پرداخته می شود

comment