ایوان فاندینو، گاوباز 36 ساله اسپانیایی در میدان گاوبازی جانش را از دست داد. او با ضربه شاخ گاو به زمین افتاد و در راه بیمارستان از دنیا رفت

comment