توصیف وتمسخر صدا وسیما از برخورد دوکشتی در اقیانوس

Ali توسط Ali 2 سال پیش

صدا و سیما چندماه پیش برخورد دو کشتی در وسط اقیانوس را عجیب توصیف کرده بود و مورد تمسخر قرار داده بود..!!

comment