فلوراید یک اتصال بسیار قوی با مولکول دندانمان برقرار می‌کند. بنابراین اسید باکتری‌ها به این راحتی نمی‌توانن فلوراید را از دندان جدا کنند و آن را سوراخ کنند و فرایند پوسیدگی را شروع کنند. https://dmcc.pro/fluoride/

comment