دیدن این تصاویر شاید برای همه مناسب نباشد - در هنگام رانندگی بیشتر مراقب عابرین پیاده باشیم - تنها یک لحظه با پشیمانی فاصله است

comment