سه تا از این تخمه ها نقاشیه! اگه بتونید تشخیص بدید چشماتون مثل چشم عقاب تیزه

comment